‪Google+‏
שלום אורח
 
 

אמהות לתאומים - ביטוח לאומי

להלן פירוט הזכויות עפ"י פרסומי נעמ"ת החל משלב ההריון ועד לקצבת ילדים

איך מחשבים את הסכומים?
רוב הגמלאות בביטוח הלאומי מחושבות כאחוז מסכום שנקבע בחקיקה ומכונה  "הסכום הבסיסי“. סכום זה מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, שחלה בשנה שקדמה לה. 

גמלת שמירת הריון
• זכאית לגמלת שמירת היריון - תושבת ישראל, שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החדשים שקדמו ליום הפסקת  עבודתה עקב שמירת היריון.
• ביטוח לאומי ישלם לך גמלת שמירת הריון, אם נעדרת מהעבודה עקב סיכון רפואי הנובע מההיריון וכן אם מקום העבודה, סוג העבודה, או אופן ביצוע העבודה מסכנים אותך או את עוברך, ולא נמצאה לך עבודה חלופית מתאימה.
• תוכלי לזכות בגמלה מהמוסד לביטוח לאומי רק לאחר שמירת היריון ראשונית של 30 ימים רצופים לפחות. אם חזרת לעבודה לאחר 30 יום, ונאלצת להיעדר  שוב לצורך שמירת היריון, די בתקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות, כדי לשוב ולקבל גמלה.
• שיעור הגמלה לשמירת הריון יהיה על-פי גובה שכרך הרגיל, עד לתקרה בגובה ”השכר הבסיסי“ על-פי חוק הביטוח הלאומי.
• מענק אשפוז ללידה, מענק לידה וקצבת לידה 

מי זכאית למענקים?

• תושבות ישראל זכאיות למענקים אלה, אף אם הלידה התרחשה מחוץ  לישראל.
• עובדות שכירות או עצמאיות, שאינן תושבות ישראל, ומועסקות שישה חודשים לפחות סמוך למועד הלידה, זכאיות למענקים אלה, אם הלידה התרחשה בישראל. 

מענק אשפוז
• מענק זה משולם ישירות לבית החולים או למוסד הרפואי בו אושפזת כדי ללדת, על פי תביעה שתוגש באמצעות בית החולים או המוסד הרפואי.
• אם ילדת מחוץ לישראל, או במוסד רפואי שלא ניתן להגיש באמצעותו את התביעה למענק, ישולם מענק האשפוז ישירות אליך. סכום המענק יהיה שווה להוצאות האשפוז שהיו לך בקשר ללידה, אך לא יעלה על סכום מענק האשפוז הקבוע באותו זמן בתקנות.

מענק לידה
• לאחר שנולד לך ילד, ישלם לך המוסד לביטוח לאומי מענק לידה: בעד הילד הראשון במשפחה - %20 מהסכום הבסיסי.  בעד הילד השני במשפחה - %9 מהסכום הבסיסי.
• בעד הילד השלישי ואילך - %6 מהסכום הבסיסי.
• אם ילדת תאומים – יהיה מענק הלידה בגובה %100 מהשכר הממוצע.
• כדי לקבל מענק אשפוז ומענק לידה - עליך להגיש תביעה לקבלת המענקים בבית החולים שבו ילדת, במקביל להליכי רישום הילד במרשם האוכלוסין. 

קצבת לידה
אם ילדת בלידה אחת שלישיה או יותר, את זכאית לקצבת לידה המשולמת לך מידי חודש במשך עשרים חודשים מיום הלידה.
שיעור הקצבה:
בעד 3 ילדים – %50 מהשכר הבסיסי.
בעד 4 ילדים – %75 מהשכר הבסיסי.

מידע להורי תאומים

הריון תאומים לידת תאומים
הריון תאומים - שבועות לידת תאומים
מאפייני הריון תאומים לידת תאומים רגילה - נהלי בתי החולים
בדיקות בהריון תאומים תיק לחדר לידה- ליולדת תאומים
הריון מרובה עוברים ברכות ללידת תאומים
הריון מרובה עוברים - ווידאו עמותת לה"ב- למען הפגים בישראל, הקו החם 03-9533935
תאומים זהים לידת תאומים רגילה - וגינאלית
תאומים זהים - ווידאו הריון מרובה עוברים - לידת שלישיה זהה
שירות טיפת חלב לתאומים
תאומים לא זהים (תאומי אחווה) הנקת תאומים
קיצבה לשמירת הריון הנקת תאומים
שמירת הריון - המדריך המלא האם אפשר להניק תאומים? בואו נדבר על זה...
תסמונת מעבר דם בין עוברי TTTS
תסמונת התאום הנעלם
זכויות הורי תאומים ושלישיות
הכנה ללידת תאומים ביטוח לאומי- מענק לידה לתאומים ולשלישיות
קורס הכנה ללידת תאומים - מרכז חופשת לידה מוארכת לאמהות לתאומים ולשלישיות
קורס הכנה ללידת תאומים - צפון הארכת חופשת לידה עקב אשפוז (פגים)
הורים חד מיניים לתאומים
אמהות לתאומים - זכויות בביטוח לאומי
הורות לתאומים מידע כללי להורי תאומים
הורות לתאומים
מאת ד"ר ליאורה באור

מתנות לתאומים
בחירת מטפלת לתאומים תאומים - מעניין לדעת
טיפים לגידול תאומים תאומים מפורסמים
תאומים ומשפחה הורים מפורסמים לתאומים
שינת תינוקות - תאומים מורן אייזנשטיין - מדברת על הריון תאומים
שפת התאומים אבות מפורסמים לתאומים
איך נראה המצפון של אמא לתאומים?
סופר דדי - דני גיל לתאומים תאומים במערכת החינוך
טיפים לגמילת תאומים מחיתולים תאומים בגן פרטי
שני אבות לתאומים הפרדת תאומים בגנים - הכרחי?
שינוי בהרגלי השינה לתאומים
אמבטיה לתאומים
הורה לתאומים - תמונת מצב
צרכנות והטבות תאומים תאומים בעולם
כפר התאומים
חברות המספקות הנחות והטבות להורי תאומים מדינת התאומים הזהים
חבילת לידה לתאומים
מתנות לידה הניתנות בחינם

 


בעד 5 ילדים או יותר – %100 מהשכר הבסיסי
עבדת במהלך ההיריון,  את זכאית לחופשת לידה בתשלום
• אם עבדת לפני ובמהלך ההיריון כעצמאית או כשכירה, המוסד לביטוח לאומי ישלם לך דמי לידה במהלך חופשת הלידה כ“תחליף“ לשכר עבודתך.
• אם עבדת עד היום הקובע (שהוא היום שבו הפסקת לעבוד, במהלך היריון שהסתיים בלידה), ושולמו עבורך דמי ביטוח במשך 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע, או בעד 15 חודשים מתוך 22  החודשים שקדמו ליום הקובע, את זכאית לדמי לידה במהלך 14 שבועות של חופשת הלידה.
• אם עבדת עד היום הקובע, ושולמו עבורך דמי ביטוח במשך שישה חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הקובע את זכאית לדמי לידה עבור 7 שבועות מתוך חופשת הלידה.
• אם הארכת את חופשת הלידה על פי אישור רפואי, תהיי זכאית לדמי לידה נוספים לתקופה שלא תעלה על 16 שבועות. 

חישוב התקופה שבה שולמו עבורך דמי ביטוח, תשלום דמי הלידה כפוף לתקופה שבה שולמו עבורך דמי ביטוח. איך מחשבים את התקופה?
אם עבדת יום אחד בחודש, רואים אותך לצורך הזכאות לדמי לידה כאילו עבדת חודש מלא.
 
חישוב דמי הביטוח יביא בחשבון גם:
• תקופה שעבורה שולמו לך גמלאות מהביטוח הלאומי (דמי פגיעה, דמי אבטלה,  או דמי תאונה(.
• תקופה שעבורה שולמו לך דמי מחלה או תשלום בגין חופשה שנתית באמצעות קופת גמל.
• 2  חודשים ראשונים של חופשה ללא תשלום.
• חודשים שבהם היית בהכשרה מקצועית, אם עבדת 30 ימים ברציפות לאחר ההכשרה ולפני היום הקובע.

אמהות עצמאיות
 אם את עובדת עצמאית, ומועד תשלום דמי הביטוח שלך חל לאחר היום הקובע, או בחודש שבו ילדת, ייחשב הזמן כתקופה ששילמת בה דמי ביטוח, גם אם לא הספקת לשלם
• גובה דמי הלידה שתקבלי  דמי הלידה שלך הם בשיעור %100 מהשכר הרגיל שלך, החייב בדמי ביטוח לאומי.
• חישוב דמי הלידה הוא יומי, ומחושב לפי שיעור שכר העבודה הרגיל  שלך החייב בדמי ביטוח בשלושת החודשים שקדמו ליום בו מגיעים לך  לראשונה דמי לידה, מחולק ב–90.
• אם שולמו לך הפרשי שכר )בונוסים, הבראה( תוך 12 חודשים מיום
• הזכאות הראשונה לדמי לידה, אשר עולים על רבע משכרך החודשי,  תהיי זכאית לקבל השלמת דמי לידה.
• אם את עובדת כעצמאית, דמי הלידה שלך הם בשיעור %100 משכרך,  המחושב על פי ממוצע שנתי.
הביטוח הלאומי רשאי לשלול ממך את הזכות לדמי לידה  אם עבדת מחוץ למשק ביתך בזמן שקיבלת דמי לידה.
• אם עבדת מחוץ למשק ביתך במשך שישה שבועות לפני יום הלידה המשוער,  בניגוד להוראות רופא המוסד.
• אם לא מילאת אחר הוראות המוסד בדבר פיקוח רפואי בקשר להיריון או ללידה.

גם לאבא מגיעים דמי לידה
אם אבי ילדך יוצא לחופשת לידה, הוא זכאי לתשלום דמי לידה בתנאים הבאים:
 את חזרת לעבודה.
 שניכם צברתם תקופת ביטוח מלאה, המזכה בדמי לידה.
חלפו ששה שבועות מיום הלידה.
הוא יוצא חופשת לידה למשך 21 ימים רצופים לפחות.
אב שהילד נמצא בחזקתו הבלעדית, או שבת זוגו סובלת ממחלה או מנכות, ואינה מסוגלת לטפל בילד, רשאי לצאת לחופשת לידה מלאה בת 14 שבועות, וזכאי לדמי לידה, גם אם בת זוגו לא חזרה לעבודה. 

זכויות בביטוח הלאומי לאם מאמצת או לאם פונדקאית
 אם אימצת ילד עד גיל 10 או שקיבלת למשמורתך ילד על פי הסכם לנשיאת עוברים, )פונדקאות( את זכאית לזכויות המגיעות ליולדת - מענק לידה ודמי לידה, אם עמדת בכל התנאים המפורטים לעיל.

מגיעים לך דמי אבטלה
• במקרה של פיטורים או התפטרות מהעבודה אם את עובדת שכירה,  תושבת ישראל, הרשומה בלשכת שירות התעסוקה ומוכנה ומסוגלת לעבוד במקצועך או בכל עבודה מתאימה אחרת, ולשכת התעסוקה לא הציעה לך עבודה אחרת.
• אם את עובדת חודשית, ושולמו עבורך דמי ביטוח לאומי במסגרת עבודתך, במהלך 360 מתוך 540 הימים, שקדמו לתקופת האבטלה.
• אם את עובדת בשכר יומי, ושולמו עבורך דמי ביטוח לאומי במסגרת עבודתך 300 מתוך 540 ימי העבודה, שקדמו לאבטלה.
• אם הפסקת את עבודתך מרצונך, את זכאית להתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 יום מהפסקת העבודה.
•  אם התפטרת בנסיבות מוצדקות, כמו מצב רפואי שלך או של בן זוגך, או הרעת תנאים מוחשית, את זכאית לדמי אבטלה כמו עובדת שפוטרה, אם תציגי מסמכים, שמוכיחים את טענתך.
•  אם לשכת התעסוקה הציעה לך עבודה, או הכשרה מקצועית מתאימה, ואת סירבת לקבלם, תוכלי לשוב ולקבל דמי אבטלה 90 יום לאחר הסירוב.
התקופה המירבית לזכאות לדמי האבטלה
תקופת הזכאות לדמי האבטלה נקבעת על פי גילך ועל פי מספר התלויים בך לצורך קיום לפי הפירוט הבא:
• אם מלאו לך 45 שנים ומעלה, את זכאית לתקופה של 175 ימים בהם תקבלי דמי אבטלה.
•  את מלאו לך 35 שנים ומעלה, ויש עמך שלושה שתלויים בך, את זכאית לתקופה של 175 ימים בהם תקבלי דמי אבטלה.
•  אם מלאו לך 35 שנים, ואין עמך שלושה שתלויים בך, את זכאית לתקופה של 138 ימים, בהם תקבלי דמי אבטלה.
•  אם מלאו לך 25 עד 35 שנים, אך יש עמך שלושה שתלויים בך, את זכאית לתקופה של 138 ימים בהם תקבלי דמי אבטלה.
•  אם מלאו לך 25 עד 35 שנים, ואין עמך שלושה שתלויים בך, את זכאית לתקופה של 100 ימים בהם תקבלי דמי אבטלה.

חישוב דמי האבטלה
 הבסיס לחישוב דמי האבטלה הוא הבסיס לחישוב דמי האבטלה הוא השכר היומי הממוצע שלך ב-75
הימים האחרונים בהם עבדת.
• גובה דמי האבטלה ליום בחמשת החודשים הראשונים לא יעלה על השכר היומי הממוצע במשק. החל מהחודש השישי לא יעלו דמי האבטלה ליום על 2/3 מהשכר הממוצע היומי במשק.
•  אם לשכת שירות התעסוקה הפנתה אותך לעבודה בשכר נמוך מדמי האבטלה שאת זכאית לקבל, ואת בת 35 ומעלה, את זכאית לקבל השלמת דמי אבטלה ל-%75 מהשכר, לפיו מחושבים דמי האבטלה שלך. אם טרם מלאו לך 35, את זכאית לתבוע את ההשלמה ובלבד שעבדת 75 ימים לפחות.

הבטחת / השלמת הכנסה לאמהות במשפחות חד-הוריות
אם את אם במשפחה חד-הורית לילד עד גיל שנתיים, ואינך עובדת, או שהכנסתך פחותה מהכנסה מינימלית, הדרושה למחייה, את זכאית לגמלה להבטחת  הכנסה מהביטוח הלאומי, גם ללא ממבחן תעסוקה.
אם את אם במשפחה חד-הורית עובדת, המשתכרת מעל %25 מהשכר הממוצע,  תוכלי לקבל גמלת הבטחת הכנסה, גם אם את בעלת רכב בן 7 שנים ונפח מנוע 1300 סמ“ק, או רכב בן 12 שנים ונפח 1600 סמ“ק. 

ייצוג משפטי חינם בתביעות מול המוסד לביטוח לאומי
סירבו לשלם לך דמי אבטלה? דחו תביעה שלך לדמי לידה? זכותך לערער על החלטות של המוסד לביטוח לאומי באמצעות בית הדין לעבודה, ואת זכאית  לייצוג משפטי על חשבון המדינה, ללא קשר לגובה הכנסתך.
עליך לפנות ללשכת הסיוע המשפטי מטעם המדינה באזור מגוריך, שם יבדקו את  פנייתך ויפנו אותך לעורך-דין אשר ייצג אותך ללא תשלום.
פרטים נוספים תמצאי באתר הסיוע המשפטי  www.justice.gov.il

© כל הזכויות שמורות ל- Twins
נט-ביי בניית אתרים | עיצוב - דנה טבי